Carpe diem Youtube channel

2017年7月18日より「カルペディエム」から「Carpe diem」とバンド名を英語表記に戻し再始動。

Carpe diem member L⇨R

Nao / part:Gt blog
Chro / part:Vo blog
Jun / part:Dr